NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE


Znak: ZGZiR.210.1.3.2016                                            Nowy Targ, dnia 10 marzec 2016r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

1.   Stanowisko pracy:

Inspektor

2.   Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 2014 poz. 1202 z późn. zm.),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)   nieposzlakowana opinia,
5) staż pracy minimum  3 lata - na stanowisku biurowym /mile widziane doświadczenie w zakresie pracy w księgowości/
6) wykształcenie:  wyższe
7) znajomość przepisów prawa regulujący zakres tematyczny stanowiska, w szczególności znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej, w zakresie rachunkowości w jednostkach budżetowych.
8) Udokumentowane doświadczenie w pracy w  księgowości głównie w zakresie kadr i płac.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)   umiejętność organizowania pracy na pełnionym stanowisku.
2)   odpowiedzialność, rzeczowość, uczciwość, skrupulatność.
3)   dobry poziom komunikacji interpersonalnej, miła aparycja i podejście do klientów.
4) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych w szczególności księgowych tj. Sz@rk Kadry Płace, Sz@rk Faktura1! Plus, obsługa programu Płatnik ZUS, PFRON, obsługa programu PEKAO Biznes24, znajomość programów edytor tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, obsługa poczty e-mail.
5)   odporność na stres.

4. Zakres obowiązków na stanowisku:

1) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obliczaniem płac pracownikom ZGZiR w tym za:
- przygotowanie list płac,

- sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego /m.in. deklaracji VAT/

- sporządzanie deklaracji ZUS i prowadzenie rozliczeń ZUS oraz deklaracji PFRON,

- odprowadzanie składek do PZU,

- prowadzenie systematyczne kart wynagrodzeń pracowników,

-prowadzenie kart pracowników w zakresie zasiłków chorobowych ZUS,


2) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ZGZiR /środki trwałe i wyposażenie, a także środki obrotowe w kasie ZGZiR/,
3) Sporządzanie faktur za usługi Zakładu w oparciu o cenniki i ustalenia z Dyrektorem Zakładu i Głównym Księgowym. Sprawowanie nadzoru nad systematycznym spływem należności i egzekwuje spływ należności od dłużników ZGZiR.
4)   Naliczanie odsetek za zwłokę i kosztów upomnień,
5) Sporządzanie sprawozdań statystycznych /GUS/ wynikających z wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku,
6)  Prowadzenie analityki związaną z obsługą programu Sz@rk Faktura1! Plus,
7) Wykonywanie inne doraźnych poleceni przełożonych związanych z wykonywaną funkcją.

       5. Warunki pracy:


1) 
wymiar czasu pracy –pełny etat na podstawie umowy o pracę,

2) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników ZGZiR,
3)  pierwsza umowa na czas określony,
4) 
praca biurowa w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku 730-1530,

5) uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: prąd elektryczny, oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym, stres.      

     6. Wymagane dokumenty:


1)   list motywacyjny
2) CV zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy kandydata w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół, uczelni, konkursów i szkoleń,
3) kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie ZGZiR,
4) podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
5) podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
6) zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu naboru na wolne urzędnicze stanowisko inspektora w Zakładzie Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 2014 poz. 1202 z późn. zm.),
8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
9) kopia lub odpisy dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
10)  kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
11) kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających pracę w księgowości oraz potwierdzających wiedzę z zakresu kadr i płac.
12) dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i cv winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2014 poz. 1182).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 2014 poz. 1202 z późn. zm.).”

         7. Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 21 marca 2016 r. do godz. 12.00 do sekretariatu ( I piętro ) pok nr. 101 pod adresem: Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko: inspektor  Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu”.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu (decyduje pieczęć wpływu na dziennik podawczy) , nie będą rozpatrywane.

    8. Informacje dodatkowe

Po upływie terminu składania dokumentów Komisja konkursowa ds. rekrutacji niezwłocznie dokona ich oceny odrzucając oferty nie spełniające ustalonych w ogłoszeniu wymogów formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania formalne zostaną dopuszczeniu do II etapu kwalifikacji oraz zostaną powiadomieni stosownym pismem o terminie, miejscu i sposobie wyłonienia kandydata.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 264 08 11 w Sekretariacie ZGZiR

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP ZGZiR oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Parkowej 14 34-400 Nowy Targ.

     9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.


                                                                                Dyrektor ZGZiR

                                                                                mgr Michał Rubiś


kwestionariusz osobowy.pdf

kwestionariusz osobowy.odt


Znak: ZGZiR.210.1.3.2016                                Nowy Targ, dnia 31 marca 2016r.

  

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

(sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2014 r., poz. 1202; z późn. zm.).

 

1.    Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1)

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ

2.    Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2)

inspektor

3.    Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art.15 ust.2 pkt 3)

Bożena Jachymiak - Ludźmierz

4.    Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4)

Pani Bożena Jachymiak uzyskała w postępowaniu konkursowym najwyższą ilość punktów a jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wykształcenie gwarantuje właściwe wykonywanie obowiązków na stanowisku objętym konkursem.

5.   Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1)


:: (C) 1991-2019 Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji    projekt i wykonanie www.kud.pl