Ładowanie...

Nowe ceny za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez ZGZiR

Nowe ceny za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez ZGZiR
UWAGA WAŻNE!!!!!!!

UWAGA WAŻNE!!!!
Informujemy, że Rada Miasta Nowego Targu podjęła uchwałę o dokonaniu zmiany cen za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowych administrowanych przez Zakład Gospodarczy Zielelni i Rekreacji w Nowym Targu. Aktualne ceny obowiązują od stycznia 2008 r. zgodnie z Uchwałą Nr XVII/194/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2007r.

  

Uchwała Nr XVII/194/07 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie
zmiany Uchwały Nr 91/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
25 października 2004 r. w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie
z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. nr 142 poz.1591, z późn. zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 226 poz. 1675) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 91/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 października 2004r. w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej ulega zmianie załącznik nr 1 w brzmieniu jak załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 

 
Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^