Ładowanie...

Regulamin umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych

Regulamin

umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych

na terenie miasta Nowy Targ

§ 1

 1. Administratorem słupów ogłoszeniowych będących własnością Gminy Miasto Nowy Targ jest Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji (ZGZiR).

 2. ZGZiR jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych.

§ 2

 1. Umieszczanie materiałów informacyjnych lub reklamowych na słupach ogłoszeniowych jest odpłatne.

 2. Słupy ogłoszeniowe są oznaczone informacją o administratorze wraz z danymi kontaktowymi.

 3. Wykaz słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Nowy Targ przedstawia załącznik nr 1.

 4. Wszelkie materiały informacyjne mogą być umieszczane na słupach ogłoszeniowych wyłącznie odpłatnie za zgodą administratora.

 5. Wysokość opłat za wywieszanie materiałów informacyjnych na słupach reguluje cennik, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu, dostępny w siedzibie administratora, oraz na stronie internetowej ZGZiR.

 6. Administrator ma prawo do zastosowania dodatkowej zniżki w stosunku do stałych klientów zlecających usługi plakatowania przez okres co najmniej 6 miesiący.

 7. Administrator może zwolnić z odpłatności za ekspozycję plakatów informujących o działaniach charytatywnych, oraz miejskie jednostki organizacyjne pod warunkiem, że są to imprezy niekomercyjne. Plakatowania następuje zgodnie z zasadami wynikającymiz § 3.

§ 3

 1. O miejscu plakatowania ogłoszeń i reklam na słupie ogłoszeniowym, decyduje kolejność przyjęcia zleceń, rezerwacji przez administratora.

 2. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu ekspozycji reklamy na słupach ogłoszeniowych.

 3. Rezerwacja terminów i miejsc ekspozycji reklam przyjmowana jest telefonicznie pod numerem: 18264 08 13, a następnie potwierdzona pisemnym zleceniem wysłanym przez Zleceniodawcę na adres e-mailzgzir@nowytarg.pl.

§ 4

 1. Plakaty przeznaczone do umieszczenia na słupach ogłoszeniowych powinny być dostarczone do siedzibyZGZiR tj.: ul. Parkowa 14 w Nowym Targu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Nie później jednak, niż na jeden dzień przed planowaną ekspozycją reklamy lub ogłoszenia na słupie ogłoszeniowym.

 2. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia plakatów w ilości o 10 % większej niż ilość wskazana w zleceniu (na wypadek przypadkowego zniszczenia plakatu w trakcie ekspozycji).

 3. W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiału powierzonego, administrator uzupełni bezpłatnie braki materiałami powierzonymi przez Zleceniodawcę najpóźniej w następnym dniu zdarzeniu.

 4. Materiały informacyjne lub reklamowe na słupach ogłoszeniowych rozwieszają i usuwają pracownicy ZGZiR.

 5. W szczególnych przypadkach określonych stosownym zapisem w umowie Zleceniodawca może sam dokonać naklejenia plakatów na wynajęty słup ogłoszeniowy.

 6. Plakaty niewykorzystane, pozostawione przez Zleceniodawcę i nie odebrane w ciągu 3 dni od dnia zakończenia ekspozycji przechodzą na własność Zakładu.

§ 5

 1. W przypadku bezumownego korzystania ze słupów ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów, ogłoszeń i reklam) administrator słupów ma prawo bez poinformowania właściciela materiału reklamowego do jego natychmiastowego usunięcia.

 2. Samowolne naklejanie plakatów, ogłoszeń, afiszy, apeli, ulotek, napisów lub rysunków, stanowi wykroczenie, które podlega karze zgodnie z art. 63a kodeksu wykroczeń.

 3. Za samowolne rozklejenie plakatów do odpowiedzialności będą pociągani w pierwszej kolejności ich właściciele, a jeżeli nie będzie możliwe ustalenie ich tożsamości, właściciele produktu lub usługi reklamowanej na plakacie, którzy zobowiązani są do naprawienia szkody i wniesienia dodatkowej opłaty określonej w cenniku.

 4. W przypadku zniszczenia ekspozycji, administrator będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

ZGZiR nie ponosi odpowiedzialności za treść, za dopisywanie treści lub informacji przez osoby trzecie oraz za stan reklam i ogłoszeń (uszkodzenie, niszczenie, zaklejanie, zrywanie, malowanie, rysowanie, itp.) wywieszonych materiałów.

§ 7

 1. Administrujący słupami ogłoszeniowymi może odmówić wywieszania ogłoszeń, reklam w przypadku:

 • braku miejsca reklamowego na słupach,

 • kiedy treść ogłoszeń będzie zawierać treści powszechnie uważane za obraźliwe, bądź będzie naruszać dobra osobiste innych osób.

 1. Zakład zastrzega sobie możliwość opóźnienia wykonania zlecenia w przypadku:

 • złych warunków atmosferycznych (mróz, silne deszcze i wiatry),

 • nieterminowego dostarczenia plakatów przez Zleceniodawcę.

§ 8


W przypadkach spornych, szczególnych i nie uregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu ostateczną interpretację jego zapisów oraz decyzje w niezbędnym zakresie podejmuje administrator.


§ 9

Powyższy Regulamin wchodzi w życiez dniem 1 stycznia2014 roku.

Nowy Targ 02.01.2014r.

Zobacz również
ROZEZNANIE RYNKU - SŁUPKI ŻELIWNE NA POTRZEBY ZGZIR W ROKU 2020
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę słupków żeliwnych na potrzeby ZGZiR w roku 2020
ROZEZNANIE RYNKU - ZNAKI DROGOWE NA POTRZEBY ZGZIR W ROKU 2020
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę znaków drogowych na potrzeby ZGZiR w roku 2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOZÓR MIENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z DOMEM PRZEDPOGRZEBOWYM W ROKU 2020
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dozór mienia terenu Cmentarza Komunalnego wraz z Domem Przedpogrzebowym w Nowym Targu ul. Skotnica 8 wraz z obsługą kotłowni i chłodni w okresie 01.01.2020 - 31.03.2020.
^