Ładowanie...

Nabór na stanowiska pracy

 
 

Znak: ZGZiR.210.1.1.2018                                      

Nowy Targ, dnia 7 maja 2018r.

  

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

(sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych tekst jednolity: Dz.  U.  z 2016  r. poz. 902 , z 2017 r. poz. 60 , 1930).

 

1.     Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1)

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ

2.     Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2)

inspektor

3.     Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art.15 ust.2 pkt 3)

Arkadiusz Marczyk – Nowy Targ

4.     Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4)

Pan Arkadiusz Marczyk uzyskała w postępowaniu konkursowym najwyższą ilość punktów oraz zaprezentował  bardzo dobrą wiedzą w zakresie objętym rekrutacją a jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wykształcenie gwarantuje właściwe wykonywanie obowiązków na stanowisku objętym konkursem.

5.    Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znak: ZGZiR.210.1.1.2018
Nowy Targ, dnia 13 kwietnia 2018r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 
 

Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

 
 
1. Stanowisko pracy:

Inspektor 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1)   obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.  U. z  2016  r. poz. 902 , z 2017 r. poz. 60 , 1930.)
2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)   nieposzlakowana opinia,
5)   staż pracy minimum  3 lata - na stanowisku biurowym;
6)   wykształcenie: wyższe
7)   znajomość przepisów prawa regulujący zakres tematyczny stanowiska, w szczególności znajomość przepisów ustaw:
a)  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
b)  ustawy o drogach publicznych,
c)  ustawy – Prawo zamówień publicznych,
d)  ustawy o samorządzie gminnym,
e)  ustawy o pracownikach samorządowych,
f)   Statutu Zakładu,
g)  Regulamin organizacyjny ZGZiR,
h)  innych przepisów dotyczących spraw objętych zakresem czynności m.in. Uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXVII/242/2016z dnia 5 września 2016 roku w sprawie: ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania z późniejszymi zmianami,3.
3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1)   umiejętność organizowania pracy na pełnionym stanowisku.
2)   odpowiedzialność, rzeczowość, uczciwość, skrupulatność.
3)   dobry poziom komunikacji interpersonalnej, miła aparycja i podejście do klientów.
4)   biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych w szczególności programów edytor tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, obsługa poczty e-mail.
5)   odporność na stres.
 
4. Zakres obowiązków na stanowisku:
1) Realizacja zadań w zakresie prawidłowego wykonania zmian organizacji ruchu drogowego w mieście zgodnie z projektami.
2) Współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi w sprawach urządzania dróg miejskich, ich oznakowani oraz organizacji ruchu drogowego w mieście i zapewnienie bezpieczeństwa tego ruchu.
3) Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem oznakowania pionowego dróg na terenie miasta.
4) Utrzymanie, organizacja i nadzór nad konserwacją oznakowania pionowego.
5) Sprawowanie nadzoru nad parkingami miejskimi,
6) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem strefą płatnego parkowania w Nowym Targu,
7) Opracowanie propozycji rzeczowo-finansowego planu budżetu rocznego w zakresie merytorycznych obowiązków, jego uzgadnianie.
8) Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
9) Prowadzenie dokumentacji wynikającej z okresowych przeglądów urządzeń użyteczności publicznej typu place zabaw, ścieżki rowerowe itp
10) Wykonywanie inne doraźnych poleceni przełożonych związanych z wykonywaną funkcją.
 
5. Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy –pełny etat na podstawie umowy o pracę,
2) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników ZGZiR,
3) pierwsza umowa na czas określony,
4) praca biurowa w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku 8.00-16.00,
5) uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: prąd elektryczny, oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym, praca w terenie, stres.
 
6. Wymagane dokumenty:
 
1)  list motywacyjny
2)  CV zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy kandydata w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół, uczelni, konkursów i szkoleń,
3)  kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie ZGZiR,
4)  podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
5)  podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
6)  zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
7)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu naboru na wolne urzędnicze stanowisko inspektora w Zakładzie Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2008r. o pracownikach samorządowych tekst jednolity: Dz.  U. z  2016  r. poz. 902 , z 2017 r. poz. 60 , 1930)
8)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
9)  kopia lub odpisy dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
10)  kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
11)  kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających pracę na stanowisku biurowym,.
12) dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i cv winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016  r.  poz. 922 , z 2018 r. poz. 138.)

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.  z  2016 r. poz. 902 , z 2017 r. poz. 60 , 1930).”

 
 
 

7. Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 25 kwietnia  2018 r. do godz. 10.00 do sekretariatu ( I piętro ) pok nr. 101 pod adresem: Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko: inspektor  Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu”.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu (decyduje pieczęć wpływu na dziennik podawczy) , nie będą rozpatrywane.

 
8. Informacje dodatkowe:

Po upływie terminu składania dokumentów Komisja konkursowa ds. rekrutacji niezwłocznie dokona ich oceny odrzucając oferty nie spełniające ustalonych w ogłoszeniu wymogów formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania formalne zostaną dopuszczeniu do II etapu kwalifikacji oraz zostaną powiadomieni stosownym pismem  o terminie, miejscu i sposobie wyłonienia kandydata. Dopuszcza się możliwość komunikacji z kandydatami za pomocą poczty elektronicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 264 08 11 w Sekretariacie ZGZiR

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP ZGZiR oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Parkowej 14 34-400 Nowy Targ

 
9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.    

 

                                                                                                                                                                                Dyrektor ZGZiR 
                                                                                                                                                                                mgr Michał Rubiś


kwestionariusz osobowy.pdf

kwestionariusz osobowy.odtZobacz również
ROZEZNANIE RYNKU - SŁUPKI ŻELIWNE NA POTRZEBY ZGZIR W ROKU 2020
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę słupków żeliwnych na potrzeby ZGZiR w roku 2020
ROZEZNANIE RYNKU - ZNAKI DROGOWE NA POTRZEBY ZGZIR W ROKU 2020
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę znaków drogowych na potrzeby ZGZiR w roku 2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOZÓR MIENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z DOMEM PRZEDPOGRZEBOWYM W ROKU 2020
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dozór mienia terenu Cmentarza Komunalnego wraz z Domem Przedpogrzebowym w Nowym Targu ul. Skotnica 8 wraz z obsługą kotłowni i chłodni w okresie 01.01.2020 - 31.03.2020.
^