Ładowanie...

Nabór na stanowiska pracy

 

Znak sprawy: ZGZiR.210.1.4.2016

Nowy Targ, dnia 18.10.2016

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

 

Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ

 

poszukuje kandydatów  na stanowisko:

 

inkasent parkingowy  -  Praca na umowę zlecenie

Miejsce wykonywania pracy: miejskie parkingi i miejsca postojowe objęte płatną strefą parkowania na terenie Miasta Nowy Targ

 

Główne obowiązki:

 • Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów,
 • Systematyczne rozliczanie się z pobranych opłat.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie –  średnie lub zawodowe,
 • podstawowa znajomość obsługi kas fiskalnych,

Wymagania pożądane:

 • niekaralność,
 • rzetelność,
 • samodzielność,
 • dobry stan zdrowia z uwagi na pracę wykonywaną na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • komunikatywność,

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać  w terminie do   28.10.2016 w siedzibie Zakładu:  ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku

lub  drogą elektroniczną adres e-mail: zgzir@nowtarg.pl.

Zakład skontaktuje się z wybranymi osobami.

Inne informacje - dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 18 26 408 11.

 

 
                                                                                                                  mgr Michał Rubiś
                                                                                                                  Dyrektor ZGZiR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak: ZGZiR.210.1.3.2016 Nowy Targ, dnia 10 marzec 2016r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

 

 1. Stanowisko pracy: Inspektor
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 2014 poz. 1202 z późn. zm.),
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. staż pracy minimum 3 lata - na stanowisku biurowym /mile widziane doświadczenie w zakresie pracy w księgowości/
  6. wykształcenie:wyższe
  7. znajomość przepisów prawa regulujący zakres tematyczny stanowiska, w szczególności znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej, w zakresie rachunkowości w jednostkach budżetowych.
  8. Udokumentowane doświadczenie w pracy w księgowości głównie w zakresie kadr i płac.
 3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1. umiejętność organizowania pracy na pełnionym stanowisku.
  2. odpowiedzialność, rzeczowość, uczciwość, skrupulatność.
  3. dobry poziom komunikacji interpersonalnej, miła aparycja i podejście do klientów.
  4. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych w szczególności księgowych tj. Sz@rk Kadry Płace, Sz@rk Faktura1! Plus, obsługa programu Płatnik ZUS, PFRON, obsługa programu PEKAO Biznes24, znajomość programów edytor tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, obsługa poczty e-mail.
  5. odporność na stres.
 4. Zakres obowiązków na stanowisku:
  1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obliczaniem płac pracownikom ZGZiR w tym za:
   • przygotowanie list płac,
   • sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego /m.in. deklaracji VAT/
   • sporządzanie deklaracji ZUS i prowadzenie rozliczeń ZUS oraz deklaracji PFRON,
   • odprowadzanie składek do PZU,
   • prowadzenie systematyczne kart wynagrodzeń pracowników,
   • prowadzenie kart pracowników w zakresie zasiłków chorobowych ZUS,
  2. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ZGZiR /środki trwałe i wyposażenie, a także środki obrotowe w kasie ZGZiR/,
  3. Sporządzanie faktur za usługi Zakładu w oparciu o cenniki i ustalenia z Dyrektorem Zakładu i Głównym Księgowym. Sprawowanie nadzoru nad systematycznym spływem należności i egzekwuje spływ należności od dłużników ZGZiR.
  4. Naliczanie odsetek za zwłokę i kosztów upomnień,
  5. Sporządzanie sprawozdań statystycznych /GUS/ wynikających z wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku,
  6. Prowadzenie analityki związaną z obsługą programu Sz@rk Faktura1! Plus,
  7. Wykonywanie inne doraźnych poleceni przełożonych związanych z wykonywaną funkcją.
 5. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy –pełny etat na podstawie umowy o pracę,
  2. wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników ZGZiR,
  3. pierwsza umowa na czas określony,
  4. praca biurowa w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku 730-1530,
  5. uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: prąd elektryczny, oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym, stres.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny
  2. CV zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy kandydata w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół, uczelni, konkursów i szkoleń,
  3. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie ZGZiR,
  4. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  5. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
  6. zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu naboru na wolne urzędnicze stanowisko inspektora w Zakładzie Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 21lipca 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 2014 poz. 1202 z późn. zm.),
  8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
  9. kopia lub odpisy dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
  10. kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
  11. kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających pracę w księgowości oraz potwierdzających wiedzę z zakresu kadr i płac.
  12. dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i cv winny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2014 poz. 1182).

   Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 2014 poz. 1202 z późn. zm.).”
 7. Miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 21 marca 2016 r.do godz. 12.00 do sekretariatu ( I piętro ) pok nr. 101 pod adresem: Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko: inspektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu”.
  Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu (decyduje pieczęć wpływu na dziennik podawczy) , nie będą rozpatrywane.
 8. Informacje dodatkowe
  • Po upływie terminu składania dokumentów Komisja konkursowa ds. rekrutacji niezwłocznie dokona ich oceny odrzucając oferty nie spełniające ustalonych w ogłoszeniu wymogów formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania formalne zostaną dopuszczeniu do II etapu kwalifikacji oraz zostaną powiadomieni stosownym pismem o terminie, miejscu i sposobie wyłonienia kandydata.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18264 08 11 w Sekretariacie ZGZiR
  • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP ZGZiR oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Parkowej 14 34-400 Nowy Targ.
 9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Dyrektor ZGZiR 

mgr Michał Rubiś


kwestionariusz osobowy.pdf

kwestionariusz osobowy.odt


Znak: ZGZiR.210.1.3.2016 Nowy Targ, dnia 31 marca 2016r. 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

(sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2014 r., poz. 1202; z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1) Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ
 2. Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2) inspektor
 3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art.15 ust.2 pkt 3) Bożena Jachymiak - Ludźmierz
 4. Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4) Pani Bożena Jachymiak uzyskała w postępowaniu konkursowym najwyższą ilość punktów a jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wykształcenie gwarantuje właściwe wykonywanie obowiązków na stanowisku objętym konkursem.
 5. Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1)
Zobacz również
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY NA ROZBUDOWĘ OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI - WIRTUALNY CMENTARZ
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę dotychczasowego oprogramowania do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Nowym Targu o możliwość wyszukiwania grobów w internetowej wyszukiwarce - WIRTUALNY CMENTARZ
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna biurowa - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
^