Ładowanie...

Nowe stawki w 2009 na pomieszczenia biurowe w MHL.

Nowe stawki w 2009 na pomieszczenia biurowe w MHL.
Zarządzenie Nr 0151- 152/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie: ustalania wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej w roku 2009. 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 0151- 152/08
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2008r.


w sprawie: ustalania wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej.


Działając na podstawie: art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Nowym Targu wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 0152-12/04 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 11 maja 2004 r., w związku z § 2 Uchwały Nr 73/XLII/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wskazania podmiotów korzystających na preferencyjnych warunkach z gminnych pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do ustalania wysokości opłat za korzystanie z wymienionych pomieszczeń

zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Ustalam wysokość opłat z tytułu użytkowania pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Do ustalonych opłat stosuje się bonifikaty od opłat eksploatacyjnych dla następujących podmiotów:

  1. Organizacje pozarządowe,

  2. Stowarzyszenia i fundacje,

  3. Organizacje pożytku publicznego,

 3. Podmioty wymienione w ust. 2 starają się o bonifikatę indywidualnie po wystosowaniu do Burmistrza wniosku o udzielenie bonifikaty.

 4. Pozostałe podmioty nie wymienione w ust. 2 korzystają z pomieszczeń w budynku Miejskiej Hali Lodowej na zasadach najmu.

 5. Podmioty zalegające z opłatami nie są uprawnione do korzystania z Miejskiej Hali Lodowej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 0151-7/07 z dnia 15 stycznia 2007 r, w sprawie opłat za korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
 

Zobacz również
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY NA ROZBUDOWĘ OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA CMENTARZAMI - WIRTUALNY CMENTARZ
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę dotychczasowego oprogramowania do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Nowym Targu o możliwość wyszukiwania grobów w internetowej wyszukiwarce - WIRTUALNY CMENTARZ
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna biurowa - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.
^