Ładowanie...

Ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem

Zarządzenie nr 0151- 62/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem. 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2004 r. Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do oddania w najem lokal użytkowy o łącznej powierzchni 118 m2 zlokalizowany w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu przy ul. Parkowej.

§ 2

Wykaz lokalu przeznaczonej do oddania w najem, stanowiący Załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^