Ładowanie...

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W ZGZIR - OBSŁUGA SPP
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Targu.

Znak sprawy: ZGZiR.210.2.2017                                        

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy pomoc administracyjna - pracownik obsługi biura Strefy Płatnego Parkowania  w Nowym Targu.

 

1) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: średnie  mile widziane techniczne,

b) staż pracy – min 2 lata,

c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) obywatelstwo: Polskie,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowisku związanym z administracją i obsługą klientów,

b) umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych MS OFFICE (Word, Excel, poczta elektroniczna, przeglądarki internetowe),

c) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
-  ustawy o samorządzie gminnym,
-  ustawy o drogach publicznych,
-  ustawy Prawo o ruchu drogowym,
-  ustawy Prawo zamówień publicznych,
-  ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- Uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXVII/242/2016z dnia 5 września 2016 roku w sprawie: ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania z późniejszymi zmianami,

- Statut ZGZiR.

d) umiejętność pracy w zespole i pod wpływem stresu,

e) komunikatywność, kreatywność, dobra organizacja pracy.


3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.

a) obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania,

b) kontrolowanie obsługi obszaru SPP, w tym kontrola opłat,

c) sprzedaż, prowadzenie ewidencji i rozliczeń opłat,

d) zgłaszanie wad i usterek urządzeń zgodnie z warunkami gwarancyjnymi,

e) dokonywanie wpłat w banku,

f) prowadzenie postępowań w trybie egzekucji administracyjnej,

g) wprowadzanie i weryfikacja danych pozyskanych z CEPiK,

h) nadzorowanie serwisu i eksploatacji urządzeń SPP w Nowym Targu,


4) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera, kontrole w terenie,

b) wymiar czasu pracy –pełny etat na podstawie umowy o pracę,

c) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników ZGZiR,

d) pierwsza umowa na czas określony,

e) uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: prąd elektryczny, oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym, stres.
f) pomieszczenia biurowe ZGZiR ul. Parkowa 14 Nowy Targ,

g) w budynku ZGZiR  brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


6)  Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,

d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,

i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony
w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

k) dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i cv winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2014 poz. 1182 z póź zm.).

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „ Nabór - SPP” należy składać osobiście do sekretariatu Zakładu ( I piętro ) pok nr. 101 adres: Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku lub  drogą elektroniczną adres e-mail: zgzir@nowtarg.pl.

Dyrektor Zakładu skontaktuje się z wybranymi osobami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane.

8) Informacje dodatkowe:

1/ Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona z wybranymi osobami po dokonaniu oceny złożonych dokumentów i spełnieniu wymagań określonych w ogłoszeniu.

2/ Dopuszcza się możliwość wysłania powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej lub poinformowania wybranych osób telefonicznie.

3/ Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 264 08 11 w Sekretariacie ZGZiR w dni robocze od poniedziałku – piątku w godzinach 7.30-15.30

4/ Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

.

Dyrektor ZGZiR

mgr Michał Rubiś

 

 

Nowy Targ, 20.11.2017r


Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^