Ładowanie...

Wykaz wolnych lokali biurowych w nowym budynku administracyjnym Miejskiej Hali Lodowej

Wykaz wolnych lokali biurowych w nowym budynku administracyjnym Miejskiej Hali Lodowej


Zarządzenie nr 0050 Z.29.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do oddania w najem lokale użytkowe i pomieszczenia usytuowane w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, określone w  wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^