Ładowanie...

Zaproszenie do złożenia ofert na dosatwę paliwa w roku 2011

Zaproszenie do złożenia ofert na dosatwę paliwa w roku 2011
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dostawę oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO /art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz.U. Nr 113 poz. 759 ze zm.)/

 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na  dostawę oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95

Przedmiotem zamówienia jest :

zakup oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 do tankowania pojazdów ZGZiR we własnej stacji paliw Dostawcy w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r.

ZGZiR zużywa  około:

·          1.000 litrów oleju napędowego Ekodiesel miesięcznie tj. około 12.000 litrów w w/w okresie.

·          300 litrów benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 miesięcznie tj. około 3.600 litrów w w/w okresie.

 Procedura wydawania paliwa będzie przebiegała następująco:

·          warunkiem rozpoczęcia wydawania oleju napędowego Ekodiesel dla pojazdów Zamawiającego jest dostarczenie listy upoważnionych do tankowania kierowców ZGZiR oraz aktualnego wykazu posiadanych pojazdów, obejmującego markę nr rejestracyjny, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 bieżące zapotrzebowanie.

·          wydawanie oleju napędowego Ekodiesel odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej tylko do zbiornika pojazdu. Dostawca dopilnuje tankowania do pełnego zbiornika i uniemożliwi tankowanie do kanistrów i innych pojemników. Wydawanie benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 odbywać się będzie na żądanie Zamawiającego do kanistrów i innych pojemników.

·          Dostawca zobowiązuje się do ścisłego ewidencjonowania wydanego oleju napędowego Ekodiesel w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa.

 

Termin realizacji zamówienia:

Okres  od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

 

Wymagane warunki:

·          Rozliczenie z tytułu pobranego oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 przeprowadzane będzie przez Dostawcę 2 razy w miesiącu na podstawie dowodów dziennych WZ.   

·          Dostawca zobowiązuje się do utrzymania w okresie obowiązywania umowy stałego składnika ceny jednostkowej tj. stałej marży.

·          Dostarczane przez Dostawcę oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U Nr 221 poz. 1441) oraz być zgodne z normą PN EN 590:2005(U).

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w ZGZiR w godzinach pracy od 7.00 – 15.00 lub telefonicznie.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami jest:

mgr Michał Rubiś pok. 205, tel. 18 26 408-17

 

Do pobrania:

Ofertę, wg wzoru, który można pobrać w ZGZiR w pokoju nr 212  oraz ze strony internetowej www.zgzir.nowytarg.pl , należy składać do 22 grudnia 2010 r. w Sekretariacie ZGZiR w Nowym Targu, ul. Parkowa 14, pokój 210, w godzinach pracy Zakładu tj. od 7.00 – 15.00.

 

Wzór oferty

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty
Najkorzystniejszą ofertę złożyła  Stacja Paliw Huzar w Nowym Targu ul. Kolejowa 169, która będzie dostarczała w roku 2011 paliwo Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

 mgr Michał Rubiś

Z-ca Dyrektora ZGZiR




Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^