Ładowanie...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSATAWĘ PODESTÓW SCENICZNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSATAWĘ PODESTÓW SCENICZNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i zakup podestów scenicznych wraz z barierkami ochronnymi, schodami wejściowymi oraz siatką ochronną

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

na dostawy i zakupy

 

Nasz znak: ZGZiR.4041.1.1.2016

Nowy Targ, dnia 27.09.2016 r

 

Dotyczy: dostawa i zakup podestów scenicznych, barierek ochronnych oraz schodów wejściowych.

 

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164 z póź.zm.), Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza  do złożenia oferty na dostawę i zakup przenośnych podestów scenicznych wraz z barierkami ochronnymi, schodami wejściowymi oraz siatką ochronną.

I.   Szczegółowe warunki określające przedmiot zamówienia:

  1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia uwzględnia załączony do zaproszenia załącznik nr 1.

2.     Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

3.     Przedmiot zamówienia musi posiadać stosowne atesty lub certyfikaty bezpieczeństwa wymagane przepisami prawa w tym zakresie głównie w zakresie p.poż i bhp.

  1. Wykonawca udzieli 36 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji na cały przedmiot zamówienia.

II.Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  2. Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.
  3. Do oferty należy załączyć  stosowne atesty i certyfikaty, które są ważne i zostały wydane przez jednostki akredytowane potwierdzające wykonanie podestów scenicznych, schodów wejściowych, barierek ochronnych oraz siatki ochronnej zgodnie zobowiązującymi normamitym zakresie. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy dołączyć do oferty stosowne atesty i certyfikaty w szczególności w zakresie spełnienia norm wytrzymałości.
  4. Dostawca przyjmuje do wykonania pełny zakres zamówienia przedstawiony w przedmiocie zamówienia.

 

III.  Wymagania zamawiającego:

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru dostawcy bez podania przyczyn. Dostawcom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania dostawcy.

IV. Szczegółowe informacje można uzyskać:

Michał Rubiś –Dyrektor ZGZiR tel. 18 264 08 11

V. Termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć: do dnia 07.10.2016 r. do godz. 11.00 na adres: osobiście w pok. 101 Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14, lub przesłać na adres: Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ /liczy się data i godz. wpływu do siedziby ZGZiR/ w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dostawa podestów scenicznych wraz z wyposażeniem”.

VI.  Kryterium wyboru: 

 

100% cena

                                                                                   

 

                                                                                                           Michał Rubiś

                                                                                                                            Dyrektor ZGZiR


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^