Ładowanie...

Aktualizacja- Zaproszenie do złożenia oferty na dosatwę samochodu dosatwczego wraz ze skrzynią załadunkową

Aktualizacja- Zaproszenie do złożenia oferty na dosatwę samochodu dosatwczego wraz ze skrzynią załadunkową
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i zakup nowego samochodu do 3,5 t wraz ze skrzynią załadunkową


 
 
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego znak sprawy ZGZiR.704.56.2016 z dnia 03.11.2016 wprowadzono zmiany polegające na:
 
ust. 2 lit b)  całkowita długość samochodu wraz ze skrzynią załadunkową: od 4500 mm do 5200 mm
ust. 2 lit h) klimatyzacja manualna lub automatyczna – climatronick
ust.2 lit o) – wykreślony,
ust. 3 pkt 3) sterowanie wywrotką z kabiny operatora lub poprzez pilot.
 
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
 
Z poważaniem
mgr Michał Rubiś
Dyrektor ZGZiR
 
 
 

Zapytanie ofertowe

na dostawy i zakupy

 

Nasz znak: ZGZiR.704.56.2016

Nowy Targ, dnia 03.11.2016 r

 

 

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164 z póź.zm.),
 
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza  do złożenia oferty na
 
dostawę i zakup nowego samochodu do 3,5 t wraz ze skrzynią załadunkową.
 
Szczegółowe warunki określające przedmiot zamówienia:
  1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia uwzględnia załączony do zaproszenia załącznik nr 1.
  2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
  3. Przedmiot zamówienia musi posiadać stosowne dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
  4. Wykonawca udzieli okresu rękojmi i gwarancji min. 36 miesięcy na samochód oraz min. 24 miesięcy na skrzynię załadunkową.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  2. Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.
  3. Dostawca przyjmuje do wykonania pełny zakres zamówienia przedstawiony w przedmiocie zamówienia.

II.Wymagania zamawiającego:

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru dostawcy bez podania przyczyn. Dostawcom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania dostawcy.

III.  Szczegółowe informacje można uzyskać:

Michał Rubiś –Dyrektor ZGZiR tel. 18 264 08 11

 
       IV. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć: do dnia 10.11.2016 r. do godz. 11.00 na adres: osobiście w pok. 101 Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14, lub przesłać na adres: Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ /liczy się data i godz. wpływu do siedziby ZGZiR/ w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dostawa samochodu dostawczego wraz ze skrzynią załadunkową”.

 
       V.   Kryterium wyboru: 

 100% cena

                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                      mgr Michał Rubiś
                                                                                                                                                                                                       Dyrektor ZGZiR
 

 


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^