Ładowanie...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOZÓR CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z OBSŁUGĄ DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W ROKU 2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOZÓR CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z OBSŁUGĄ DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO  W ROKU 2017
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na dozór mienia w roku 2017 tj. terenu Cmentarza Komunalnego wraz z obsługą Domu Przedpogrzebowego w Nowym Targu ul. Skotnica 8 oraz otwierania i zamykania bram Cmentarza przy ul. Lotników

 

 

 

 

Nasz znak: ZGZiR.704.64.2016

Nowy Targ, dnia 15.12.2015 r

 

Dotyczy: dozoru mienia terenu Cmentarza Komunalnego wraz z Domem Przedpogrzebowym w Nowym Targu ul. Skotnica 8 oraz otwierania i zamykania bram Cmentarza przy ul. Lotników w roku 2017
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie ceny: 
 
1. Jednej roboczogodziny  stawki brutto  pracownika dozoru mienia wraz z obsługą tj. przyjmowanie zwłok do chłodni i prowadzenie rejestru, obsługa kotłowni węglowej w okresie zimowym,  zamykanie i otwieranie bram cmentarza zgodnie z regulaminem, dozór mienia nad cmentarzem komunalnym, sprawowanie nadzoru nad systemem chłodni. /Wynagrodzenia pracowników mają być skalkulowane z zachowaniem obowiązujących  w roku 2017 przepisów prawa w zakresie zasad wynagradzania pracowników./
 
2. Miesięcznej stawki monitoringu interwencji grupy obiektu.
3. Miesięcznej stawki codziennego otwierania i zamykania bram Cmentarza Komunalnego przy ul. Lotników w Nowym Targu zgodnie z regulaminem.

            Warunki:

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do  przedłożenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu umożliwiającego identyfikację i zgodność podpisu na ofercie,
2. Przedłożenia stosownych uprawnień lub licencji  niezbędnych  do wykonywania dozoru mienia wraz z obsługą kotłowni.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania instrukcji dozoru oraz do prowadzenia dokumentacji z wykonywanych czynności.
4.Termin wykonania – od 01.01.2017 do 31.12.2017 – w wyznaczonych godzinach. Miejsce dozoru: Dom Przedpogrzebowy ul. Skotnica 8 – Cmentarz Komunalny w Nowym Targu. Szacuje się, że do wykonania w roku 2017 będzie 6.500 godzin (+/- 100 h)
5. Zleceniodawca zapewni posiadanie na terenie miasta Nowego Targu patrolu grupy interwencyjnej, która w przypadku zdarzenia dotrze na teren obiektu objętego ochroną do 15 min.
6. Zamawiający udostępni pracownikowi dozoru pomieszczenie w budynku przy ul. Skotnica 8  w Nowym Targu w którym będzie stacjonował pracownik.
7. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne gdzie ceny usług będą podane w sposób jasny i zrozumiały na podstawie których można dokonać kalkulacji wartości zamówienia przez Zamawiającego wg. potrzeb.
8. Oferty nie spełniające kryteriów i warunków zapytania nie będą rozpatrywane.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania oferenta.

 Kryteria wyboru:

                Cena 100%
 
1/ Informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Michał Rubiś tel. 18 264 08 11 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.  Informację proszę składać do dnia 22 grudnia 2016 do godz. 10.00 osobiście w pok. 101 Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa  14, lub przesyłać na adres e-mail: michal_rubis@zgzir.nowytarg.pl
 
2/ Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 
a) kserokopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu umożliwiającego identyfikację i zgodność podpisu na ofercie,
b) kserokopię koncesji MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony i dozoru  osób i mienia,
c) kserokopie zaświadczeń, ukończonych kursów umożliwiających obsługę kotłowni o mocy pow. 40 kW,
d) oświadczenie, że Zleceniobiorca zapoznał się z obecnym terenem Cmentarza – głównie Domem Przedpogrzebowym, chłodnią,
e) oświadczenie o posiadaniu na terenie miasta Nowego Targu patrolu grupy interwencyjnej, która w przypadku zdarzenia dotrze na teren obiektu objętego  dozorem do 15 min.

 

                                                                                                                                                                  Z poważaniem

 
                                                                                                                                                                 mgr Michał Rubiś
                                                                                                                                                                 Dyrektor ZGZiR
 

 

 

Otrzymują:

1.     Wg rozdzielnika.

2.     www.zgzir.nowytarg.pl

3.     Tablica ogłoszeń w siedzibie ZGZiR ul. Parkowa 14

4.     Tablica ogłoszeń Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu ul. Skotnica 8

5.     a/a


Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^