Ładowanie...
 • Dbamy o czysty Nowy Targ
  ˅
 • Dbamy o czysty Nowy Targ
  ˅
 • Dbamy o czysty Nowy Targ
  ˅

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW ORAZ POMIESZCZENIA CHŁODNI DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW ORAZ POMIESZCZENIA CHŁODNI DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu sanitariatów i pomieszczenia chłodni w budynku Domu Przedpogrzebowego ul. Skotnica 8 w Nowym Targu.

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

 

Nasz znak: ZGZiR.704.31.2016

Nowy Targ, dnia 11.04.2016 r

 

Dotyczy: wycena wykonania remontu sanitariatów i pomieszczenia chłodni w budynku Domu Przedpogrzebowego ul. Skotnica 8 w Nowym Targu.

 
 

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza  do złożenia oferty na wykonanie remontu  sanitariatów i pomieszczenia chłodni w budynku Domu Przedpogrzebowego ul. Skotnica 8 w Nowym Targu.

I.     Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

 1. robót budowlanych (remont tynków wewnętrznych na ścianach i suficie, malowanie pomieszczeń, remont okładzin ściennych i  posadzki podłogowej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej),
 2. robót instalacyjnych (remont instalacji wod-kan i co),
 3. robót elektrycznych (remont, wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych).
 4. wyposażenia pomieszczeń.

II.  Szczegółowe warunki określające przedmiot zamówienia:

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia uwzględnia załączony do zaproszenia przedmiar robót.

2.      Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa w zakresie „PRZEBUDOWA I KOMPLEKSOWY REMONT DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM W NOWYM TARGU” i jest dostępna na stronie internetowej ZGZiR.

 1. Zamawiający może ustanowić kierownika budowy posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej.
 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
 3. Wykonawca udzieli 36 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji.

III.  Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym uproszczonym (z tabelą elementów scalonych) wyliczonych na podstawie załączonego przedmiaru robót.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.
 4. Rozliczenie kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie.
 5. Wszelkie niezbędne materiały i wyposażenie zabezpiecza wykonawca.
 6. Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
 7. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia.
 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 9. Wywóz i składowanie gruzu zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie.
 10. Wykonawca zapewni bezpieczne warunki na placu budowy i w jego otoczeniu.
 11. Wykonawca podczas realizacji robót będzie na bieżąco informował o etapach wykonywanych prac użytkownika obiektu tj. Dyrektora ZGZiR.

IV.   Wymagania zamawiającego:

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
 2. Cały zakres robót objęty zamówieniem należy wykonać z zachowaniem przepisów BHP.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

V.   Szczegółowe informacje można uzyskać:

Michał Rubiś –Dyrektor ZGZiR tel. 18 264 08 11

VI.  Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć: do dnia 19.04.2016 r. do godz. 11.00 na adres: osobiście w pok. 101 Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14, lub przesłać na adres: Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Remont sanitariatów i pomieszczenia chłodni w budynku Domu Przedpogrzebowego”.

VII.  Kryterium wyboru: 

100% cena

                                                                                                                      mgr Michał Rubiś
                                                                                                                      Dyrektor ZGZiR

 

 

 


Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^