Ładowanie...

Zarządzenie Nr 0151-91/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2009r.

Zarządzenie Nr 0151-91/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2009r.
Zarządzenie Nr 0151-91/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2009r.

 
Zarządzenie Nr 0151-91/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2009r.
w sprawie:
cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych miasta Nowego Targu działających w sferze oświaty, kultury fizycznej i sportu.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001 r.Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXII/255/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 czerwca 2008r.w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zarządzam, co następuje:
 
§1
Powierzchnie użytkowe oraz urządzenia sportowo-rekreacyjne jednostek organizacyjnych miasta Nowego Targu mogą być wynajmowane lub wykorzystywane z uwzględnieniem wymogów prawa przez inne podmioty, po wcześniejszym zabezpieczeniu celów statutowych tych jednostek.
 
§2
Stawki czynszu za wynajem lub opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej (sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, hali sportowej i sal gimnastycznych, boisk sportowych, terenów rekreacyjno-sportowych) oraz ogólne zasady ustalania kosztów eksploatacji w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez miasto Nowy Targ określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§3
Stawki czynszu za wynajem lub opłaty za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej o charakterze rekreacyjno-sportowym będących w administracji Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§4
1.Zwalnia się z opłat za korzystanie z wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2 obiektów rekreacyjno-sportowych organizacje sportowe siedzibą w Nowym Targu uczestniczące w sporcie kwalifikowanym, które we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (ligach krajowe, zagraniczne, mistrzostwa Polski- organizowane przez właściwy związek sportowy) zajęły miejsca od I do III w sezonie poprzedzającym zamiar korzystania z tych urządzeń oraz promowały Nowy Targ.
2.Zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust.1 dotyczy wyłącznie urządzeń w obiektach (na terenach), na których organizacja sportowa trenuje i odbywa współzawodnictwo w sporcie kwalifikowanym.
3.Zwolnienie z opłat dotyczy wyłącznie zajęć z dyscypliny sportowej, w której osiągnięto rezultaty, o których mowa w ust.1.
 
§5
1.Określone w załączniku nr 1 i nr 2 dla stowarzyszeń kultury fizycznej opłaty preferencyjne nie dotyczą stowarzyszeń kultury fizycznej, które dla realizacji celów statutowych administrują, zarządzają lub posiadają w użyczeniu urządzenia (obiekty) rekreacyjno – sportowe miasta Nowego Targu. Stowarzyszenia te uiszczają opłaty określone jak dla innych podmiotów.
2.Wyłączenie ze stosowania opłat preferencyjnych określonych dla stowarzyszeń kultury fizycznej, o którym mowa w ust.1 dotyczy wyłącznie urządzeń na innych obiektach o podobnym charakterze do znajdujących się na obiektach udostępnionych tym stowarzyszeniom.
 
§6
Korzystanie na zasadach określonych w stosownych regulaminach z urządzeń rekreacyjno-sportowych miasta Nowego Targu nie wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2 jest nieodpłatne.
 
§7
Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 0151-108/08 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 14 października 2008r. w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych miasta Nowego Targu w sferze oświaty.
 
§8
Wykonanie zarządzenia zleca się dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Nowy Targ, Dyrektorowi Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Nowym Targu.
 
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r 

Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^