Ładowanie...

Zarządzenie Nr 0151-97/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ

Zarządzenie Nr 0151-97/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ
Zarządzenie Nr 0151-97/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 września 2009r.

 
Zarządzenie Nr 0151-97/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 września 2009r. w sprawie:  
 zamiany zarządzenia Nr 0151-91/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2009r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych miasta Nowego Targu działających w sferze oświaty, kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001 r.Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXII/255/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 czerwca 2008r.w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - zarządzam, co następuje:

§1
W zarządzeniu Nr 0151-91/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2009r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych miasta Nowego Targu działających w sferze oświaty, kultury fizycznej i sportu, załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia zleca się dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Nowy Targ, Dyrektorowi Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Nowym Targu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2009r.

 Zał. Zarządzenia Nr 0151-97/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 września 2009r.

A. Opłaty za korzystanie z obiektów rekreacyjno-sportowych administrowanych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.

Lp

 

Obiekt

Podmioty korzystające:

Szkoły prowadzone przez miasto Nowy Targ na zajęcia klas sportowych lub zajęcia wychowania fizycznego

Szkoły prowadzone przez miasto Nowy Targ,

Uczniowskie Kluby Sportowe z siedzibą w Nowym Targu

Stowarzyszenia kultury fizycznej z siedzibą w Nowym Targu, ),PMOS

Szkoły

(w tym wyższe) funkcjonujące w Nowym Targu

Inne podmioty

 

Grupa dzieci i młodzieży

(do grupy juniorów)

Grupa seniorska i mieszane

(juniorsko- seniorska)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

1.

 

Miejska Hala Lodowa

Opłaty netto w zł/1h

1/Lodowisko na treningi (tafla, szatnia, oświetlenie)

nieodpłatnie

6

6

40

40

300

2/Lodowisko na zawody sportowe (tafla, szatnie, oświetlenie, zegar, radiofonia)

nieodpłatnie

15

18

100

100

400

3/Sala gimnastyczna

nieodpłatnie

10

15

20

25

30

4/Siłownia

nieodpłatnie

6

6

12

12

15

5/Sauna

nieodpłatnie

50

50

70

70

100

 

Bilet w cenie brutto za ślizgawkę

 

6/Lodowisko – ślizgawka

a/Bilet dla uczestnika ślizgawki

  • dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej

  • dorośli

 

 

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

 

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

 

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

 

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

 

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

 

 

2

 

7

2.

Boiska sportowe w Parku Miejskim

 

1/Boisko piłkarskie na treningi

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

 

2/Boisko piłkarskie na zawody

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

3.

Stadion Miejski im. J. Piłsudskiego
Opłaty netto w zł/1h

1/Boisko piłkarskie na treningi

nieodpłatnie

5

5

20

20

60

2/Boisko piłkarskie na zawody

nieodpłatnie

12

12

40

40

100

4.

Inne boiska sportowe i urządzenia sportowe zlokalizowane na terenach miejskich, administrowane przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu

nieodpłatnie

  1. Opłaty określone w tabeli A kolumnie 8 wierszu 1.1,1.2 obowiązują w okresie od 1 sierpnia do 30 kwietnia, a wierszu 3.1,3.2 w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada danego roku kalendarzowego.

  2. W okresach nie wymienionych w pkt.1 opłaty za godzinę korzystania z danego urządzenia rekreacyjno-sportowego ustala Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji na podstawie rzeczywistych kosztów jego utrzymania w danym okresie z uwzględnieniem zysku w wysokości do 3 % ustalonych kosztów.

  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach opłata, o której mowa w tabeli A może być obniżona maksymalnie do wysokości 50 % po wcześniejszym uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Nowego Targu.


Zobacz również
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA TABLICACH W ROKU 2019
Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dzierżawę powierzchni reklamowej na 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
^