Ładowanie...

Przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego samochodu do zbierania i transportu odpadów komu

Przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego samochodu do zbierania i transportu odpadów komu
Gmina Miasto Nowy Targ Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę fabrycznie nowego wielofunkcyjnego samochodu komunalnego  do zbierania i transportu odpadów komunalnych wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarczego Zieleni  i Rekreacji w Nowym Targu

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania z pliku
  •  Wyjaśnienia SIWZ z dnia 14-08-2015 do pobrania z pliku
  •  Wyjaśnienia SIWZ z dnia 19-08-2015 do pobrania z pliku
  • Ogłoszenie o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.08.2015 do pobrania ze strony Biuletynu Zamówień Publicznych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ pok. 101 lub za zaliczeniem pocztowym.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 godzina 10:30, miejsce: Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ pok. 101

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacja o wyborze wykonawcy.

kopia części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert


Ogłoszenie o podpisaniu umowy opublikowane na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych.
Zobacz również
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY  NA STANOWISKA OBSŁUGI W ZGZIR
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ poszukuje kandydatów na stanowisko obsługi: konserwator maszyn i urządzeń w ZGZiR
INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZENIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ ZA GROBY
Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
KOMUNIKAT - SPRZĄTANIE ULIC MIEJSKICH PO ZIMIE 2017
W związku z planowanym sprzątaniem dróg miejskich po zimie, mając na względzie płynność i sprawność wykonywanych prac porządkowych, prosimy o nie pozostawianie samochodów wzdłuż:
^