Przetargi

 

  Zamówienie poniżej 20.000 zł. - posypywarka // dodano 2014-11-25
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2014 do ZGZiR // dodano 2013-12-10
  Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014 // dodano 2013-11-26
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014 // dodano 2013-11-26
  II przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia // dodano 2013-08-28
  Przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia // dodano 2013-08-20
  II przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym // dodano 2012-12-21
  II przetarg nieograniczony na Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2013 do ZGZiR // dodano 2012-12-18
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w roku 2013 // dodano 2012-12-11
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2013 do ZGZiR // dodano 2012-12-10
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2012 do ZGZiR // dodano 2011-12-23
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w roku 2012 // dodano 2011-12-08
  Remont sanitariatów w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej - przetarg nieograniczony // dodano 2011-05-23
  Dostawa energi elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w roku 2011 // dodano 2011-02-21
  przetarg na dostawę energii elektrycznej w roku 2010 // dodano 2010-01-05
  przetarg na dosatwę energii elektrycznej // dodano 2009-12-10
  Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro // dodano 2009-07-08
  Przetarg nieograniczony - dostawa samochodu dostawczego z wywrotką // dodano 2009-07-06
  Zamówienie powyżej 14.000 Euro // dodano 2009-06-02
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - kosiarka samojezdna // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - kosiarka boczna // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - zamiatarka // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - dostawa przyczepy dwuosiowej // dodano 2007-11-30


przetarg na dosatwę energii elektrycznej // dodano 2009-12-10

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. CPV 09310000-5 - elektryczność i 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i materiały przetargowe do pobrania z pliku
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- rozpoczęcie - 1 stycznia 2010 r.
- zakończenie - 31 grudnia 2010 r.

Wadium - nie dotyczy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 210, lub za zaliczeniem pocztowym. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami /udzielenia wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ są:

  1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: mgr Michał Rubiś tel. 018 2640811 lub e-mail michal_rubis@zgzir.nowytarg.pl
  2. w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: mgr inż. Krzysztof Wojtaszek– tel. 018 2640811 lub e-mail:  dyrektor@zgzir.nowytarg.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 210.
Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2009r. o godzinie 11:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2009r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, pok. 209

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    1. tj. posiadają koncesję na sprzedaż energii elektrycznej,
    2. tj. posiadają umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucji działającym na terenie miasta Nowy Targ,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2009r. nr 424870 – 2009.
 

 Informacja o wyborze wykonawcy

:: (C) 1991-2019 Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji    projekt i wykonanie www.kud.pl