Przetargi

 

  Zamówienie poniżej 20.000 zł. - posypywarka // dodano 2014-11-25
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2014 do ZGZiR // dodano 2013-12-10
  Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014 // dodano 2013-11-26
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014 // dodano 2013-11-26
  II przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia // dodano 2013-08-28
  Przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia // dodano 2013-08-20
  II przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym // dodano 2012-12-21
  II przetarg nieograniczony na Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2013 do ZGZiR // dodano 2012-12-18
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w roku 2013 // dodano 2012-12-11
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2013 do ZGZiR // dodano 2012-12-10
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2012 do ZGZiR // dodano 2011-12-23
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w roku 2012 // dodano 2011-12-08
  Remont sanitariatów w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej - przetarg nieograniczony // dodano 2011-05-23
  Dostawa energi elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w roku 2011 // dodano 2011-02-21
  przetarg na dostawę energii elektrycznej w roku 2010 // dodano 2010-01-05
  przetarg na dosatwę energii elektrycznej // dodano 2009-12-10
  Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro // dodano 2009-07-08
  Przetarg nieograniczony - dostawa samochodu dostawczego z wywrotką // dodano 2009-07-06
  Zamówienie powyżej 14.000 Euro // dodano 2009-06-02
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - kosiarka samojezdna // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - kosiarka boczna // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - zamiatarka // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - dostawa przyczepy dwuosiowej // dodano 2007-11-30


Zamówienia poniżej 14.000 EURO - dostawa przyczepy dwuosiowej // dodano 2007-11-30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu , 34-400 Nowy Targ, ul. Parkowa 14, woj. małopolskie, pow. nowotarski, tel. 018 26-40-811, fax. 018 26-40-814, www.nowytarg.pl, e-mail: michal_rubis@zgzir.nowytarg.pl, zaprasza do złożenia oferty na dostawę przyczepy dwuosiowej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona na stronie internetowej: www.zgzir.nowytarg.pl

Wymagany termin realizacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia ustala się:

- do 7 dni od daty podpisania umowy

Kryterium wyboru wykonawcy oceniane będzie według następującej zasady:

  • Cena - 100 % wraz z transportem

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok: 212, lub otrzymać pocztą elektroniczną.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami /udzielenia wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ są:

1/ mgr inż. Krzysztof Wojtaszek

2/ mgr Michał Rubiś

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 210. Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2007r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2007 r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego, pok. 210.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki tj.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Dyrektor ZGZiR
mgr inż. Krzysztof Wojtaszek
 
:: (C) 1991-2019 Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji    projekt i wykonanie www.kud.pl