Przetargi

 

  Zamówienie poniżej 20.000 zł. - posypywarka // dodano 2014-11-25
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2014 do ZGZiR // dodano 2013-12-10
  Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014 // dodano 2013-11-26
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu MHL w Nowym Targu w roku 2014 // dodano 2013-11-26
  II przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia // dodano 2013-08-28
  Przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia // dodano 2013-08-20
  II przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym // dodano 2012-12-21
  II przetarg nieograniczony na Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2013 do ZGZiR // dodano 2012-12-18
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w roku 2013 // dodano 2012-12-11
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2013 do ZGZiR // dodano 2012-12-10
  Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2012 do ZGZiR // dodano 2011-12-23
  Dostawa energii elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w roku 2012 // dodano 2011-12-08
  Remont sanitariatów w obiekcie Miejskiej Hali Lodowej - przetarg nieograniczony // dodano 2011-05-23
  Dostawa energi elektrycznej do obiektu Miejskiej Hali Lodowej w roku 2011 // dodano 2011-02-21
  przetarg na dostawę energii elektrycznej w roku 2010 // dodano 2010-01-05
  przetarg na dosatwę energii elektrycznej // dodano 2009-12-10
  Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro // dodano 2009-07-08
  Przetarg nieograniczony - dostawa samochodu dostawczego z wywrotką // dodano 2009-07-06
  Zamówienie powyżej 14.000 Euro // dodano 2009-06-02
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - kosiarka samojezdna // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - kosiarka boczna // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - zamiatarka // dodano 2007-11-30
  Zamówienia poniżej 14.000 EURO - dostawa przyczepy dwuosiowej // dodano 2007-11-30


Zamówienie powyżej 14.000 Euro // dodano 2009-06-02
 
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż urządzeń elektronicznych w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu ul. Parkowa 14 zgodnych z Ekspertyzą techniczną dla budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu dotycząca zastosowań rozwiązań zamiennych w związku z niezastosowaniem dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO). CPV 31700000-3 - urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja przetargowa do pobrania z załącznika .http://www.zgzir.nowytarg.pl/pliki/specyfikacja.rarNie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się udzielenia zamówieni uzupełniających.

Pożądany termin realizacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia:

- termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.

Wadium – nie dotyczy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 30,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego tj. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ od poniedziałku- piątku w godz. 8.00-14.30 , pok. 210, lub za zaliczeniem pocztowym lub ze strony internetowej: www.zgzir.nowytarg.pl lub www.nowytarg.pl

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: mgr inż. Krzysztof Wojtaszek.


Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 210.

Termin składania ofert upływa dnia 10.06.2009. o godzinie 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.06.2009r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, pok. 210.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym dostawę i montaż w zakresie instalacji elektronicznych np. systemy monitoringu, systemy p.poż. itp. w obiektach użyteczności publicznej– listy referencyjneo wartości łącznej nie mniejszej niż 50 000 zł

  3. posiadają i przedstawią uprawnienia w zakresie dostawy, montażu, projektowania i nadzoru urządzeń elektronicznych niezbędnych do zastosowania rozwiązań zamiennych w związku z niezastosowaniem dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w obiektach użyteczności publicznej.

  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na tablicach ogłoszeniowych i stronie internetowej zamawiającego oraz tablicach ogłoszeniowych i stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Targu, tj. www.nowytarg.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2009r.
 
 
 
:: (C) 1991-2019 Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji    projekt i wykonanie www.kud.pl